Er det slutt på lav og stabil inflasjon i Norden?

For første gang siden euroen ble introdusert, er inflasjonen i de nordiske landene høyere enn i USA, sier Tomas Hildebrandt, senior porteføljeforvalter i Evli, et finsk kapitalforvaltningsselskap.

I dette årtusenet har inflasjonsraten i Norden ligget mellom én og fire prosent. Danmark, Finland og Sverige har fulgt den generelle utviklingen i inflasjonen i euroområdet der den gjennomsnittlige inflasjonsraten har vært et halvt prosentpoeng lavere enn i USA. 

Men de siste par årene har vi sett at inflasjonen har krøpet oppover. Tallene for Finland og Danmark er omtrent på samme nivå som i euroområdet, i overkant av åtte prosent, og inflasjonen i Sverige har holdt seg rundt 12 prosent. Norge er landet i Norden som relativt sett har hatt lavest økning i inflasjon. Her har inflasjonen krøpet til over seks prosent. For første gang i euroens historie er inflasjonsraten i Europa og Norden som region høyere sammenlignet med USA. 

Inflasjon måles med et lands konsumprisindeks, som viser endringer i priser på varer og tjenester.  

— Ifølge optimistiske estimater kan inflasjonen i USA havne på to prosent innen utgangen av året, til målrenten satt av sentralbanker, forklarer Hildebrandt.

Videre utdyper han at den relativt høyere inflasjonsraten i Norden sammenlignet med USA, er en kritisk faktor for europeiske sentralbanker og utviklingen av eurokursen på lang sikt. I teorien vil verdien av valutaer med høyere inflasjon synke, noe som  kan føre til at sentralbanker strammer inn pengepolitikken ytterligere. 

En forutsigbar og stabil prisutvikling bidrar til å kunne planlegge og gjennomføre investeringer og forretningsdrift

Er nåværende inflasjon påvirket av pandemien? 
Inflasjonsratene i de nordiske landene holdt seg lenge på et stabilt nivå, og svingte mellom to og tre prosent. Sammenlignet med dagens tall virker det tidligere nivået ganske lavt, sier Hildebrandt

Han bemerker at inflasjonen begynte å eskalere allerede for et par år siden da globale logistikk- og underleverandørkjeder fikk leveringsproblemer på grunn av COVID-19-pandemien. Samtidig begynte prisen på råolje å stige raskt. 

— Denne spiralen skjøt også fart på grunn av energipanikken forårsaket av krigen i Ukraina. I fremtiden kan inflasjonsratene også stige ytterligere på grunn av økende levekostnader og lønn, forklarer Hildebrandt. 

Inflasjonen rammer selskaper ulikt  
Hildebrandts syn er at en moderat inflasjonsrate på 2–4 prosent ikke nødvendigvis vil skape problemer for bedrifter fordi litt inflasjon bidrar til en fleksibilitet i økonomien.

Selv dagens nivå på 6–8 prosent gir ingen grunn til bekymring.  

— En forutsigbar og stabil prisutvikling bidrar til å kunne planlegge og gjennomføre investeringer og forretningsdrift. 

Ifølge Hildebrandt er det opp til selskapet selv om en økning i produksjonskostnadene skal påvirke sluttprisen og en kan derfor se variasjoner i prisøkning innen en og samme bransje eller geografi.

Store nordiske selskaper har global virksomhet, noe som betyr at effekten av inflasjon i Norden er svakere enn for de små og mellomstore virksomhetene som hovedsakelig opererer i hjemmemarkedet. Inflasjonen og spesielt svingningene kan imidlertid forstyrre planlegging og oppbygging av forretningsdriften. 

Men, situasjonen blir mer alvorlig først når sentralbankene begynner å tvinge inflasjonen til å avta. 

Truet av deflasjon og 70-tallsscenarioet 
Det er i dag store svingninger i alle sektorer av markedet, og fremtidig utvikling i økonomien og inflasjonstakten er vanskelig å forutsi. Et av trussel-scenarioene innebærer en bratt nedgang i inflasjonen, noe som resulterer i deflasjon, som etter finanskrisen i 2009. 

— Avtagende inflasjon kan høres hyggelig ut, men i verste fall kan det føre til at vi går inn i en global resesjon. 

 

Avtagende inflasjon kan høres hyggelig ut, men i verste fall kan det føre til at vi går inn i en global resesjon.

Hildebrandt anser imidlertid ikke trusselen om en resesjon som sannsynlig. Et mer truende scenario vil være å vende tilbake til en lang periode med høy inflasjon, slik som på 1970-tallet, hvilket vil bremse den økonomiske utviklingen og påvirke økonomien til både forbrukere og bedrifter. Mange vil da stå overfor valget mellom lys og varme i huset eller mat på bordet. Et slikt scenario kan bli en realitet dersom energiprisene begynner å stige kraftig igjen, noe som medfører kostnadspress på bedrifter og husholdninger.  

— Vi skal ikke lure oss selv til å tro at energikrisen er over. Russlands angrepskrig i Ukraina foregår med full styrke, og prisen på råolje kan fortsatt svinge dramatisk. 

Tillit til økonomien er avgjørende 
Hildebrandt antar at inflasjonen i Norden vil avta, men sannsynligheten for at de nordiske landene når inflasjonsmålene på to prosent er liten. 

Til syvende og sist, ifølge Hildebrandt, handler utviklingen av inflasjon om psykologi: hvor mye stoler vi på at pengene beholder sin verdi? 

— Hvis det ikke er tillit til økonomien, vil inflasjonen uunngåelig eskalere. 

Et stabilt samfunn og tillit til økonomien er faktorer som begrenser inflasjonen effektivt. Klarer vi å komme inn i et vekstspor igjen og den økonomiske politikken lykkes, vil inflasjonen trolig også avta.