Hero image
Lowell jobber for å skape et trygt kredittmarked for alle

Vårt samfunnsansvar

Nordmenns usikrede forbruksgjeld utgjorde våren 2023 over 153 milliarder kroner og norske husholdningers økonomiske fremtidstro har ikke vært lavere på 30 år. Prisene på basisvarer som strøm, drivstoff og mat øker. Lånerenter og inflasjonen er høyere enn på lenge. Økte priser og stigende rente i kombinasjon med høy gjeldsgrad er drivkrefter som treffer alle grupper i det norske samfunnet. Lowell ønsker å bidra til et samfunn der flere våger å snakke om sine økonomiske utfordringer og at færre havner i en situasjon hvor gjelden deres blir altoverskyggende. Nedenfor finner du noen ideer, tanker og forslag til tiltak som kan bidra til å unngå uheldige økonomiske konsekvenser for flere:

Utvidet gjeldsregister:
Alle som låner ut penger er avhengig av et helhetlig bilde av låntakerens gjeldssituasjon før ny kreditt eventuelt innvilges. Dette for å unngå at en person påtar seg mer gjeldsforpliktelser enn han eller hun kan håndtere. Jo mer informasjon utlåneren har om økonomien til låntaker desto mindre er sjansen for at vedkommende låner mer enn man har råd til. I Norge har vi i noen år hatt et gjeldsregister som bidrar litt til at kredittgivere skal få en best mulig og bekreftet oversikt over deler av lånesøkerens gjeldssituasjon.

Men dagens gjeldsregister inkluderer bare usikret gjeld som kredittkort, forbrukslån og kjøpskreditt. Registeret opplyser ikke om pantesikret gjeld (bil- og boliglån) og det finnes heller ingen informasjon om gjeld som har gått til inkasso.

Inkassobransjen har lenge jobbet for at også pantesikret gjeld skal omfattes av gjeldsregisteret. Og dette kan det nå se ut som blir en realitet da Stortinget den 31. mai 2022 vedtok at Regjeringen skal utvide gjeldsregisteret. Ønsket er at gjeldsregisteret fremover skal omfatte all gjeld både med og uten sikkerhet. Dette vil gi långivere tilgang til bedre kredittvurderinger, og kundene vil få en helhetlig oversikt over egne lån og kreditter. På den måten vil man unngå innvilgelse av ny kreditt til de som kan få problemer med å håndtere den, og flere personer vil unngå å komme i økonomiske vanskeligheter.

Inkassoportal:
I dag er jobben med å skaffe seg oversikt over aktive inkassokrav krevende for den som har økonomiske utfordringer og som ønsker å rydde opp i sin privatøkonomi.  Blant annet må den som skylder penger selv kontakte alle inkassoselskapene (ca. 80) og kreditorer for å få oversikt over forfalt gjeld.

Lowell har en sentral rolle og er en av pådriverne i et bransjesamarbeid for å få utviklet og driftet en inkassoportal der man enkelt kan skaffe seg en totaloversikt over all inkassogjeld på ett og samme sted. Alle inkassoselskaper vil bli invitert til å gjøre sine saker tilgjengelig i portalen på samme måte som mange inkassoselskaper allerede gjør på sin «Min Side». Den som ønsker å få oversikt over inkassosakene sine logger seg på portalen gjennom bruk av Bank-ID, og løsningen retter deretter en digital forespørsel til alle inkassoselskapene som er koplet opp mot portalen. I løpet av kort tid skal en samlet oversikt over alle selskaper hos alle selskapene være tilgjengelig. Oversikten kan lett lastes ned og benyttes for eksempel i en prosess for gjeldsforhandling.

En inkassoportal vil være til stor nytte både for folks privatøkonomi og for samfunnsøkonomien, blant annet ved at det blir lettere for en person å få oversikt over gjelden sin og på den måten kunne forhandle om en gjeldsordning.

En slik portal vil også være et viktig og tidsbesparende arbeidsverktøy for NAV og andre gjeldsrådgivere. Lowell skal fortsette å være pådriver for å få inkassoportalen realisert og at flest mulig inkassoselskaper velger å koble seg opp mot portalen. 

Mer åpenhet om gjeldsutfordringer:
I Lowell jobber vi for å skape et trygt kredittmarked for alle, og vi vet hvor fort de økonomiske forutsetningene kan endre seg. De vanligste årsakene til gjeldsproblemer er sykdom, arbeidsløshet og skilsmisse - hendelser som kan ramme hvem som helst.

Vi i Lowell er daglig i kontakt med personer som står i en vanskelig økonomisk situasjon, og vi opplever at mange ikke har noen å snakke med om dette. Vi oppfordrer alltid til å tørre å være åpne med familie eller nære venner, og til å be om hjelp tidlig. Om man våger å være åpen om problemene så er veien til en løsning også enklere å komme frem til. Jo tidligere i prosessen en person tar opp og jobber med å få løsninger på plass, jo større er sjansene for å lykkes med å komme tilbake til en normalisert og håndterbar privatøkonomisk situasjon.

Lowell ønsker å være en bidragsyter til å tørre å snakke mer åpent om økonomiske problemer fordi vi vet at nøkkelen til løsninger ofte ligger i dialog. Vi ønsker også større dialog mellom politikere, myndigheter og resten av bransjen om hvordan vi kan normalisere og ufarliggjøre samtalen om uhåndterlig gjeld.

Opplæring i personlig økonomi i skolen:
Unge mennesker er en risikogruppe når det kommer til gjeld. Mange unge voksne pådrar seg forbruksgjeld de ikke klarer å håndtere, og tallet på inkassosaker er økende for denne gruppen. Kanskje er ikke fokuset blant unge voksne på betydningen av en sunn privatøkonomi stort nok, og kanskje ser man ikke hvilke konsekvenser betalingsanmerkninger kan gi når det for eksempel gjelder å få lån til sin første bolig.

I Lowell ser vi et behov for mer opplæring innen privatøkonomi på videregående skole og kanskje også enda tidligere. Dette vil kunne bidra til økt forståelse for hvordan kredittsyklusen fungerer og gi unge et verktøy som gjør de tryggere i starten på voksenlivet. Uhåndterlig gjeld gir negative konsekvenser generelt, og denne typen gjeld i ung alder gjør det vanskeligere å etablere seg med egen bolig og å stifte familie.

Ikke alle får denne kunnskapen med seg hjemmefra, men gjennom bedre opplæring i skolen kan vi bidra vi til at unge får et sunnere forhold til egen økonomi. Lowell jobber med en opplæringspakke - Snakk om økonomi - rettet mot skoleelever som kan benyttes av lærere i ordinær undervisning.

 

Vil du være med å skape et sunnere kredittmarked?

Vi i Lowell mener at økt samarbeid mellom bransjen, beslutningstakere og myndigheter er veien fremover. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å samarbeide for et bedre kredittmarked.

/media/mdbhivnv/fredrik_005__mag.jpg

Fredrik Skärheden
Marketing & Communications Director