Hero image

Fire fordeler med et utvidet gjeldsregister

Et utvidet gjeldsregister kunne gi mer åpenhet rundt den totale gjeldsbyrden til norske husholdninger og bidra til mer ansvarlig utlån, bedre oversikt for låntakere og reduserte tap for kreditorer.

Alle som låner ut penger er avhengig av et helhetlig bilde av låntakerens gjeldssituasjon før ny kreditt innvilges. Dette er for å unngå at en person påtar seg større gjeldsforpliktelser enn han eller hun kan håndtere. Jo mer informasjon utlåneren har om økonomien til låntaker, desto mindre er sjansen for at vedkommende låner mer enn hen har råd til.

I Norge har vi siden 2019 hatt et gjeldsregister som bidrar til at kredittgivere skal få en best mulig oversikt over lånesøkerens gjeldssituasjon.  

Gjeldsregisteret gir i dag en oversikt over usikret gjeld, det vil si forbrukslån, kredittkortgjeld og annen gjeld uten sikkerhet. Registeret opplyser ikke om pantesikret gjeld (bil- og boliglån) og det finnes heller ingen informasjon om gjeld som har gått til inkasso. 

Lowell og inkassobransjen har lenge jobbet for at også pantesikret gjeld skal omfattes av gjeldsregisteret. Dette vil gi långivere tilgang til bedre kredittvurderinger, og kundene vil få en helhetlig oversikt over egne lån og kreditter.  

Både regjeringen og finansnæringen er positive til denne endringen og Barne- og familiedepartementet har sendt et forslag til endring i gjeldsinformasjonsforskriften for å innlemme pantesikret gjeld i ordningen med gjeldsinformasjon på høring.  

Fordeler for både kunden og kreditor 
Et utvidet gjeldsregister vil gi låntakeren oversikt over hens totale gjeldssituasjon. Dette vil gjøre det lettere å se sammenhengen mellom inntekt, gjeld, og betjeningsevne, og kan bidra til å forhindre overbelåning, som ofte kan lede til økonomiske problemer på sikt. 

For kreditorer vil et utvidet gjeldsregister gi et bedre og mer omfattende beslutningsgrunnlag. Innsikt i låntakers totale gjeldssituasjon vil hjelpe kreditorene med å vurdere risiko mer nøyaktig, noe som kan bidra til å redusere mislighold og tap. 

Fire fordeler ved et utvidet gjeldsregister 
Lowell mener at et utvidet gjeldsregister har flere fordeler som kan bidra til å forbedre økonomisk stabilitet og mer transparens i samfunnet: 

  1. Bedre kredittvurdering: Et utvidet gjeldsregister vil gi en mer nøyaktig oversikt over en persons gjeldssituasjon. Dette gjør det lettere for banker og långivere å vurdere kredittverdigheten. En mer pålitelig kredittvurdering kan gi bedre lånevilkår og lavere rentesatser for enkeltpersoner og bedrifter.
  2. Redusert risiko for långivere: Utvidelsen vil gi långivere og kreditorer innsikt i kundens totale gjeldsforpliktelser, noe som forbedrer vurderingene knyttet til risikoen ved å tilby kreditt. Långivere vil derfor kunne ta bedre beslutninger og unngå å gi lån til personer som allerede har høy gjeld eller dårlig betalingshistorikk, noe som igjen reduserer risikoen for misligholdte lån og tap for långivere.

  3. Bedre beslutningsgrunnlag for forbrukere: Forbrukere vil få en mer omfattende oversikt over egen gjeldssituasjon, noe som hjelper dem med å ta mer informerte beslutninger om økonomi og gjeldshåndtering. Ved å ha tilgang til informasjon om alle eksisterende gjeldsforpliktelser, kan forbrukere planlegge bedre og administrere sin økonomi, unngå uhåndterlig gjeld og ta steg mot økonomisk stabilitet.

  4. Forebygging av økonomisk kriminalitet: En utvidelse av gjeldsregisteret vil også kunne bidra til å bekjempe økonomisk kriminalitet som svindel og hvitvasking av penger. Ved å ha en sentralisert database som inneholder informasjon om gjeldsforpliktelser, kan myndigheter enklere spore mistenkelige transaksjoner og identifisere tilfeller av økonomisk kriminalitet. Dette bidrar til å styrke økonomisk sikkerhet og opprettholde integriteten til økonomiske systemer.