Personvernerklæring

Personvernerklæring

Lowell følger lovkrav rundt personvern, og vi bruker cookies for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Les mer om hva det innebærer under, samt om hvordan vi håndterer personopplysninger.

Personvernerklæring

Vern av personopplysninger er svært viktig for oss uavhengig av om du skylder penger, er kunde, leverandør og andre samarbeidspartnere, jobbsøker eller ansatt. Nesten alt vi gjør i vår virksomhet innebærer behandling av personopplysninger på en eller annen måte. Vi er forpliktet til å beskytte dine individuelle rettigheter og holde dine opplysninger trygge. I denne personvernerklæringen beskriver vi vår innsamling, bruk, lagring og deling av personopplysninger.

Denne personvernerklæringen dekker håndtering av personopplysninger for alle selskaper i det norske Lowell-konsernet (Det betyr behandling i Lowell Norge AS, Lowell Finans AS og Lowell AS). Vi ber deg vennligst om å lese denne personvernerklæringen for informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

For tjenestene vi leverer innenfor inkassoområdet vil vi være behandlingsansvarlig. For andre av våre tjenester opptrer vi som databehandler og behandler dine personopplysninger etter vår kundes instruksjoner. Dette gjelder tjenester som ligger innenfor området fakturering og reskontroadministrasjon og kjøp av fordringer. For informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles i forhold til disse tjenestene, ber vi deg vennligst kontakte din avtalepart som er behandlingsansvarlig.

Hvilken informasjon samler vi om deg?

Vi behandler dine personopplysninger forskjellig avhengig av om du er en potensiell kunde (prospekt), en kunde, en skyldner, en leverandør eller en arbeidssøker. Vi kan også behandle personopplysninger om besøkende til nettstedet vårt, avhengig av hvordan du har valgt å samhandle med oss. Uansett situasjon, vil vi ikke selge, kommersialisere eller bruke dine personlige data i strid med gjeldende personvernlovgivning.

 • Person- og kontaktinformasjon: navn, personnummer, telefonnummer, e-postadresse, adresse (Kilde: Vår kunde, deg eller våre data leverandører (offentlig tilgjengelige registre))
 • Finansiell informasjon: Informasjon om gjeld, inntekt, eiendeler, kreditt, lån, betalingshistorie og kredittvurdering (Kilde: Vår kunde, deg eller våre data leverandører (offentlig tilgjengelige registre))
 • Familiesituasjon: forhold / sivilstand, barn, boligsituasjon mv (Kilde: Deg)
 • Årsaker til manglende betaling: Avhengig av informasjonen du oppgir til oss, f.eks. individuelle eller familiemessige forhold, arbeidsrelaterte problemer osv (Kilde: Deg)
 • CV, referanser, søknad, vitnemål (Kilde: Deg)

Visse personopplysninger anses å være ekstra følsomme av natur. Slike er for eksempel informasjon om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion eller overbevisning, fagforeningsmedlemskap og behandling av helseopplysninger eller seksuell orientering. Slike personopplysninger kan behandles forutsatt at informasjonen er relevant for saksbehandlingen og at du samtykker til behandlingen. Vi kan også behandle slike opplysninger hvis vi vurderer informasjonen som nødvendig for å bestemme, utøve og forsvare juridiske krav, eller oppfylle forpliktelser som arbeidsgiver.

Formålet med behandlingen

Vi behandler personopplysninger fordi vi har blitt bedt om å inndrive ubetalt og forfalt gjeld på vegne av en oppdragsgiver. Dette innebærer både kommunikasjon, vurderinger av betalingsevne, utførelse av risikoanalyse/vurderinger, opprettelse av betalingsavtaler og rettslig inndrivelse. Som del av vårt samfunnsoppdrag leverer vi anonymisert statistikk og analyser der personopplysninger kan være benyttet som grunnlag. Vi behandler personopplysninger knyttet til potensielle kunder for å oppnå kontakt med hensikt om å etablere kundeforhold, fortelle om våre tjenester og å kunne invitere til møter og seminarer.

Vi behandler personopplysninger knyttet til potensielle kunder for å oppnå kontakt med hensikt om å etablere kundeforhold, fortelle om våre tjenester og å kunne invitere til møter og seminarer. Vi behandler de nødvendige personopplysininger for å sikre kommunikasjon, og oppfylle avtaler eller forretningsforhold med kunder og leverandører.

Vi behandler personopplysninger om arbeidssøkere for å kunne vurdere søknader iht. utlyste stillinger. Vi utfører kredittsjekker. Dette gjelder ikke for alle stillinger, kun søkere som er vurdert som aktuelle for stillingen og det vil bli informert om bakgrunnssjekker i stillingsutlysningen. 

I tillegg behandler vi personopplysninger for å forstå kundeadferd ved hjelp av undersøkelser og statistikk, og for å utvikle våre tjenester og kundeservice

Vi ber av hensyn til sikkerhet for våre ansatte, kunder, samarbeidspartnere og øvrige besøkende om å oppgi navn og telefonnummer ved avtalte besøk hos oss i våre lokaler.

Lovlig grunnlag for behandling

Offentlig interesse 
Behandling av personopplysninger er tillatt dersom det er nødvendig å utføre en oppgave av offentlig interesse. Gjeldsinnkreving er ansett å være en slik oppgave. Det er i offentlig interesse at gjeld blir tilbakebetalt. Dette er viktig for økonomien, for å bidra til å holde kostnadene ved å låne nede og at folk flest fortsatt har tilgang til kreditt. Inkassovirksomhet er også regulert i inkassoloven av 13. mai 1988.

Desto bedre vi forstår våre kunder, skyldnere og deres behov, jo bedre produkter og tjenester kan vi tilby til våre kunder og skyldnere, spesielt de som kan være sårbare og trenger ekstra støtte.  

Berettiget interesse 
Vi anser at vi har en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger for å effektivisere vår virksomhet og utvikle våre tjenester, da vi anser at dette bidrar til et godt og velfungerende kredittmarked.  I forbindelse med salg av våre tjenester kontakter vi potensielle kunder (prospekter) for å tilby en avtale. Det vil imidlertid ikke foretas masseutsendelser, eller sendes markedsføringsinformasjon uten at det er innhentet samtykke.

For stillinger som innebærer et betydelig ansvar og særlig knyttet til håndtering av klientmidler, rådgivende tjenester og ledelse, anser vi at vi har en berettiget interesse i å kredittsjekke aktuelle søkere som en del av vurderingsgrunnlaget for stillingen. Kredittsjekken makuleres etter at vurdering har funnet sted.

Juridisk forpliktelse
Personopplysninger kan behandles om nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse. Dette betyr at vi ikke bare har anledning, men er også pålagt å behandle visse opplysninger om deg som er knyttet til saken din.

Avtale  
Det er anledning til å behandle personopplysninger dersom behandlingen er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale. Når et krav er overdratt til oss, er vi fordringshaver og din nye avtalepart. Dette betyr at vi kan behandle dine personopplysninger for å etablere for eksempel nedbetalingsplaner og deretter sørge for at disse følges. Avtale regulerer også retten til å behandle kontaktopplysningene til ansatte hos kunder og leverandører for å oppfylle kunde-, eller leverandørforhold.

Samtykke 
Vi behandler kun personlig informasjon relatert til markedsføring hvis du har gitt samtykke til behandlingen. Samtykket gjelder ikke informasjon overfor eksisterende kunder når det som kommuniseres er en del av den naturlige kundekommunikasjonen. Samtykke vil også benyttes som lovlig grunnlag i behandling av jobbsøkeres personopplysninger. Du kan tilbakekalle ditt samtykke når som helst ved å kontakte oss.

Automatisert beslutningsprosessInformasjon om deg vil danne grunnlag for automatiserte forslag eller avgjørelser om videre håndtering gjennom en prosess som kalles scoring. Prosessen betyr at vi vil motta en automatisk indikasjon på hvordan vi bør fortsette å håndtere saken, ved å si noe om sannsynligheten for at du vil betale gjelden, eller om vi skal overlevere saken til rettslig inndrivelse (i lys av for eksempel tidligere betalingshistorie, gjeld og inntekt).

Vi anser ikke den automatiserte beslutningsprosessen for å ha rettsvirkning eller påvirke deg på andre måter, da denne prosessen ikke påvirker dine rettigheter og forpliktelser. I tillegg skal eventuelle rettslige skritt bli godkjent/signert av en fysisk person.

Vi bruker automatisert behandling for deler av vår rekruttering ved at vi inkluderer standardspørsmål i søknadsmalen. Svaret vil avgjøre om du som søker innfrir minimumskravene for stillingen slik at du kommer videre i prosessen.

Behandlingen er viktig for å bidra til å avgjøre utfallet av søknaden hurtig, rettferdig, effektivt og nøyaktig basert på oppgitt informasjon. Vi forespør kun informasjon som er relevant for stillingen og ansettelse i Lowell.

Hvis du får avslag på søknaden basert på dine svar, så har du rett til å be oss vurdere den automatiserte behandlingen som ligger til grunn.

Vi ber deg vennligst kontakte hr.nordics@lowell.com dersom du ønsker å benytte denne rettigheten

Hvem deler vi informasjonen med?

Mottakere av personopplysninger
I prosessen med å oppnå betaling eller annen utførelse kan dine personopplysninger bli delt med vår kunde (din leverandør), kredittinformasjons-byråer, juridiske representanter og myndigheter. Dataene kan også bli delt mellom ulike selskaper innen vårt konsern og med leverandører som legger til rette for eller bistår oss i våre tjenesteleveranser. I tilfelle dine personopplysninger blir gitt til leverandører, gjøres dette på grunnlag av databehandleravtaler eller annet lovlig grunnlag.

Overføring av personopplysninger til et annet land
I forbindelse med internasjonal innkreving kan det være nødvendig å dele dine personopplysninger til noen av våre agenter i det aktuelle landet. Vi overfører aldri dine personalopplysninger utenfor EU/EØS uten å først kontrollere beskyttelsesnivået for dine personopplysninger.

I tillegg kan noen av våre leverandører, selskaper i Lowell konsernet, investorer og andre tredjeparter som har tilgang til personopplysninger være lokalisert utenfor EU/EØS, som Storbritannia og USA. En slik overføring av personopplysninger kan kun skje dersom EU-kommisjonen har bestemt at det aktuelle landet har et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse, hensiktsmessige sikkerhetstiltak for behandling av personopplysninger som standard kontraktklausuler og bindende bedriftsregler, eller er et unntak som oppfylle av en kontrakt eller for å håndheve et rettskrav.

EU-kommisjonen har vurdert hvilke ikke-EU/EØS-land som anses å ha tilstrekkelig grad av beskyttelse for overføring av personopplysninger. Den europeiske unions offisielle tidsskrift inneholder en liste over godkjente land. Hvis det er hensiktsmessig å dele dine personopplysninger til et ikke-EØS-land som ikke er oppført, kontrollerer vi at det er gitt tilstrekkelige garantier for å beskytte dine personlige data.

Vi søker alltid et høyt beskyttelsesnivå for dine personligopplysninger i internasjonal innkreving. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at det kan gis unntak fra å garantere nivået på beskyttelse av personopplysninger ved overlevering til et land utenfor EØS i spesielle situasjoner. Denne unntaksregel gjelder hvis det er nødvendig å dele dine personopplysninger for å etablere, håndheve eller forsvare et rettskrav.

Hvilke rettigheter har du?

Det er dine personopplysninger vi behandler, og vi vil at du skal føle deg komfortabel med dette. Selv om vi ikke trenger samtykke til å behandle dine personopplysninger, har du fortsatt mange rettigheter når vi behandler slik informasjon.

Rett til innsyn 
Som registrert har du krav på informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, for eksempel:

 • Hvorfor vi behandler dine personopplysninger 
 • Hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler 
 • Hvem vi deler dine personopplysninger med 
 • Hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger og kriterier vi bruker til å bestemme perioden 
 • Hvilke rettigheter du har 
 • Hvor vi mottok din personlige informasjon fra
 • Om behandlingen inkluderer automatisert beslutningstaking eller profilering
 • Om dine personopplysninger er overlevert til et land utenfor EØS, og hvordan vi sikrer beskyttelse av dine personopplysninger.

All informasjon ovenfor er tilgjengelig i denne teksten

Du kan også be om en gratis kopi av den personlige informasjonen vi behandler om deg. For ekstra kopier, vil et administrativt gebyr bli belastet.

Rett til korrigering 
Det er viktig at vi har riktig informasjon og vi oppfordrer deg derfor til å varsle oss om noen av dine personopplysninger er feil, for eksempel navneendring eller flytting. Du har også rett til å supplere personlig informasjon som mangler og som er relevant for håndtering av saken.

Rett til sletting
Hvis vi behandler dine personopplysninger på en ulovlig måte, for eksempel hvis vi behandler dine personopplysninger lenger enn nødvendig, eller uten grunn, kan du be oss om å slette informasjonen.

Rett til begrensning av behandling 
Du har krav på at behandlingen av dine personopplysninger skal være begrenset dersom:

 • Du bestrider riktigheten av dine personopplysninger 
 • Behandlingen er ulovlig 
 • Behandling av personopplysninger ikke lenger er nødvendig for formålet 
 • Du har innsigelser mot behandlingen

Innsigelsesrett 
Hvis du mener at vi ikke har rett til å behandle dine personopplysninger eller mener du har blitt utsatt for en uberettiget automatisk avgjørelse, kan du rette innvendinger mot behandlingen. I slike tilfeller kan vi bare fortsette behandlingen hvis vi kan vise overbevisende og legitime grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Vi kan imidlertid alltid behandle dine personopplysninger dersom det kreves for å bestemme, utøve eller forsvare juridiske krav.

Rett til dataportabilitet 
Du har rett til å motta dine personopplysninger, som du har sendt til oss basert på samtykke, i et strukturert og maskinlesbart format.

Tilbakekalling av samtykke 
Bortsett fra for markedsføring og i rekruttering, legger vi som hovedregel ikke samtykke til grunn for vår behandling av dine personopplysninger. Hvis du derimot har gått med på visse aktiviteter i behandlingen basert på samtykke, har du selvsagt også rett til å tilbakekalle samtykket når som helst. Vi vil da avslutte behandlingen og slette personopplysningene som er gitt i henhold til samtykket.

Rett til å sende klager til Datatilsynet
Hvis du har klager angående behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om Datatilsynet og deres klageprosedyre på deres hjemmesider: https://www.datatilsynet.no/

Dersom du ønsker å benytte rettigheten som registret i Lowell sine system, kan du fylle ut dette skjema eller kontakte oss på telefon eller chat.

Hvis du har ytterligere spørsmål om hvordan vi behandler din personlige informasjon, vennligst kontakt vårt personvernombud. DPO.Norge@lowell.com

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål dataene dine ble samlet inn og så lenge det i henhold til gjeldende regelverk er tillatt. 

Vi vil også lagre personopplysninger så lenge vi er forpliktet til dette, for eksempel i henhold til regnskapslovgivningen eller for sikring av dokumentasjon relatert til god inkassoskikk samt for å forsvare oss mot rettslige krav inntil foreldelsesfristen utløper.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil regelmessig gjennomgå personvernerklæringen og holde den oppdatert for å sikre at informasjonen vi gir deg, er nøyaktig og oppdatert.

Personvernerklæringen ble gjennomgått og oppdatert i mars 2022

Når vi gjør vesentlig endring i informasjonen i denne erklæringen, vil vi gi deg beskjed enten via e-post hvis vi har en e-postadresse for deg eller i neste brev vi sender deg.

 


;